Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Z historie hasičského sboru v Košeticích

    30. května roku 1895 byly schváleny stanovy a dne 16. června 1895 se konala zařizující schůze, ve které se přihlásilo 36 hasičů - 24. činných a 12 přispívajících. Tak byl v Košeticích založen Hasičský sbor za starosty Pípala, jemuž byla zakoupena ruční stříkačka. Rozhodnutí obce nebylo jistě samoúčelné. Vždyť finanční prostředky nebyly a na stříkačku si košetická obec půjčila. Avšak tato částka nebyla ničím proti ztrátám, které vznikaly při požárech, jež vypukly v obci. Kronika obce Košetic zaznamenává celou řadu požárů, které následovaly rychle za sebou, sužovaly obyvatele a ničily obec.

1895_nakup_strikacky_r.a.smekal.jpg

   1. valná hromada dobrovolného hasičského sboru v Košeticích se konala dne 5. ledna 1896. viz protokol.

1.vyrocni_valna_hromada.jpeg

    V obecní košetické kronice se dočítáme o tom, jaké důvody vedly obyvatele k tomu, aby založili dobrovolný hasičský sbor. Dne 17. 6. 1887 vypukl požár u Karla Mosta čp. 40, přenesl se na doškovou střechu hostince čp. 32 Josefa Duffka, odtud na dalších 14 stavení a jednu stodolu. O dva roky později, 4. února , vyhořela stavení čp. 13 Benešovo a čp. 14 Hodovo. V červenci 1891 vznikl požár u Štěpánků čp. 91 a oheň se přenesl na stavení čp. 45, 46, 90, 47 a 98. V témže roce před sv. Václavem o půl třetí odpoledne 27. září, kdy již byla veškerá úroda ve stodolách, vznikl požár ve stodole u Rubínů čp. 53, přenesl se za prudkého větru na čp. 54 a střed vsi. Odtud byl oheň přenesen větrem na malou stranu k Pípalovi čp. 5. Shořelo celkem 25 stavení i s hospodářskými budovami do základů.
    V letech 1860 – 1880 byla stavení v obci, až na pár vyjímek, dřevěná, roubená, krytá došky nebo slamou. Ještě roku 1900 byl statek Hendrychů čp. 11, Vlků čp. 3, Slavětínů čp. 75, Moučků čp. 62 zcela dřevěný a Nechvátalů čp. 7, Beránků čp. 63 měl střechy pokryté slamou. Tento stavební materiál se díky neopatrnosti či nešťastné náhodě stal často potravou pro nenasytné plameny. Z bezpečtnostních důvodů se začaly domy stavět z cihel a střechy se pokládaly taškami. Stavení Vlků čp. 3 vyhořelo kolem roku 1900.
    Všechny tyto události vedly k tomu, že roku 1895 byl založen hasičský sbor a za 700 zlatých rakouské měny byla pro něj obcí zakoupena stříkačka. Sbor vznikl zásluhou učitele Vojtěcha Alferiho, který také jako první sbor cvičil. Prvním starostou sboru se stal František Šedivý čp. 97, velitelem Jan Mahvald čp. 103. Podvelitelem sboru byl Josef Pípal čp. 5.
    Po založení sboru byla zakoupena stříkačka a další zařízení v celkové hodnotě 1115 zlatých. V roce 1907 byla zakoupena ještě jedna stříkačka. Požární zbrojnice byla umístěna v kůlně přistavěné ke staré škole čp. 38. Cvičná věž stála u rybníka „Mahvaldského“, který již neexistuje. Nová zbrojnice byla vystavěna po válce, pořízena motorová stříkačka, sanitní auto a mnoho další výstroje.
    
    Z matriky členů zaznamenáváme ty členy, kteří byli čestnými, zakládajícími a přispívajícími.
Kamil rytíř ze Stanglerů – velkostatkář, Leo rytíř ze Stanglerů – velkostatkář, Jan B. Mahvald – obchodník, Viktor Rost – velkostatkář, Rudolf Kostka – třídní učitel.

Činnými členy se stali: František Šedivý – rolník, Václav Získal – mistr krejčí, Jan Bár – domkář.

Další členové kteří vstoupili do sboru v roce 1895:
Štěpán Hendrych – rolník, Karel Čmucha – kovář, František Jonáš – cestář, Matěj Zeman – domkář, Karel Jelínek – rolník, Matěj Most – bednář.
Další členové, kteří jsou zaznamenáni, vstoupili do sboru v letech 1896 – 1907.
František Duffek – obchodník, Antonín Čermák – truhlář, Rudolf Holub – mistr obuvník, Jan Nebesař  - rolník, František Čeněk – rolník, Josef Brož – rolník, Karel Most – rolník, František Čermák – rolník, František Matějček – domkář, Antonín Málek – tesař, František Jíša – rolník, Josef Jankovský ml. – rolník, Václav Marek – sedlář, Josef Vlk – kovář, František Novotný – krejčovský pomocník, František Šedivý – tesař.

12.ledna-1902_pozvanka-spolecensky-ples.jpg


Ze stránek dokumentů

1904    První zápis se týkal protokolu z minulé valné hromady, byl pořízen 6. 11. 1904.     Jednalo se o účasti svěcení stříkačky v Senožatech, každému bylo povoleno na útratu 50 krejcarů. Počet členů činných bylo 26, přispívajících 20. sbor se zúčastnil veřejného cvičení v Kožlí.

1905 - 10. výročí založení sboru.
    Ze starých zápisů pro zajímavost uvedeme, jak se připravoval na 22. ledna ples v dolním hostinci. Bylo objednáno 150 pozvánek a obálky – 2 zl., hudebníkům zaplatit po 1,5 zl. Panu Královi 2 zl. ¨za večeře pro hudebníky – tj. 8 mužů (jedna večeře po 30 krejcarech). Vstupné pro nečleny byla 1 koruna a pro členy zdarma. V případě, že by ples vynesl deficit, doplatí každý člen 50 krejcarů. A z téže knihy, při hodnocení bálu, se dovídáme, že čistý zisk byl 24,96 korun. Z protokolu sepsaného 31.12. vyplývá, že sbor měl 23 činných a 4 čestné členy.

Další události hasičského sboru budeme zaznamenávat po 10 letech, pouze u významnějších bude uveden rok.

1906 – 1915
    Sbor se zúčastnil okrskového cvičení v Čechticích, župního sjezdu v Hořepníku, kde se také konala 3. 8. 1913 národní slavnost. Sbor zasahoval při jedenácti místních požárech a čtyřech mimo obec. Téměř každoročně uspořádali členové sboru ples, všechny se uskutečnily v měsíci lednu a za uvedené období jich bylo sečteno šest.
V tomto období se nezměnilo ani vedení sboru. Starosta - František Šedivý, velitel, pokladník, jednatel – František Duffek, náměstek – Václav Získal, přísedící výboru – Rudolf Holub, Čeněk Nebesař, Jan Nebesař, Antonín Čermák, František Čeněk, Josef Jankovský

img_20240523_122539352_hdr.jpg

Dopis Františku Josefu I.

 

8.cervna-1907_zachrana-topicich.jpeg

 

img_20240523_124916319.jpg

r. 1913 - pozvánka na slavnostní svěcení nové školní budovy_9. listopadu.


1916 – 1925
    Ve válce bylo 22 členů hasičského sboru, 22. prosince 1918 oznámil velitel František Duffek, že žádný z nich nebyl ve válce usmrcen.
Místních zásahů při požárech bylo v tomto období celkem pět a dva požáry mimo obec, z toho jeden v Arneštovicích. Od roku 1921 bylo zaznamenáno pořádání plesů každým rokem. K 25. výročí sboru byla uspořádána slavnost:
cvičení se žebříky
vystoupení ochotnického divadla
večer věneček
Hudcem, trubačem byl od r. 1922 Karel Duffek, kterému byla předána nová trubka. Členové byli aktivní v účasti na okrskových cvičeních, košetičtí se zúčastnili cvičení se sekyrkami v Praze. Starosta sboru František Šedivý zemřel 4. 3. 1923. Novým starostou byl zvolen František Daniel. Ve stejném roce proběhlo jednání o získávání nových členů, zvláště žen, kterých začalo pracovat dvanáct. V tomto období se začalo ve sboru uvažovat o výstavbě hasičské kolny. Každým rokem se hasiči podíleli na opravách, údržbě výstroje a výzbroje, zúčastňovali se školení, aby se zdokonalovali při své činnosti.

1926 – 1935
    Dne 22. dubna řešila členská schůze obleky pro členy. Modré blůzy a kalhoty z plátna šil pan Získal. Od obce sbor obdržel 500 Kč, ale členové si obleky kupovali. Blůzu za 25 Kč, celý komplet za 40 Kč. Za celé období bylo zaznamenáno 10 místních požárů a 2 požáry v okolních obcích. Stavební komise se sešla 26. září 1927, aby oznámila a současně otevřela nově postavené skladiště.
    Téhož roku bylo přijato do sboru 10 chlapců a 18 dívek. 16. června 1929 se v Košeticích konal župní sjezd, kterého se zúčastnilo 201 členů a krásné počasí přilákalo i velký počet diváků. Velitel Duffek opět diskutoval o získávání nových členů, jak uvedl v zápisu: „Obec čítá 170 čísel, přitom 26 činných členů a pět čestných“.
    V hasičské škole se probíralo chování při požáru elektrickým proudem, v posledním roce o plynových maskách. V tomto roce byl ještě zaznamenán požár ve zdejším statku. Požár byl velmi rozsáhlý a na pomoc s hašením přijel i dobrovolný sbor hasičů z Buřenic. Vůz s koňským potahem měl připřaženu motorovou stříkačku na dvou dřevěných ráfových kolech. Její výkon byl oproti košetické ohromný, což dalo podnět k vytvoření fondu pro nákup nové motorové stříkačky. Jednání o nákupu vyvrcholilo tím, že do Košetic přijeli zástupci firmy Stratílek z Vysokého Mýta, Mára z Tábora a R. Smekal ze Slatiňan u Chrudimi. Postupně všichni předváděli výkony svých strojů. Při těchto zkouškách měla nejlepší výkon DS – 16 firmy Smekal ze Slatiňan, byla již zde ponechána. Bylo ujednáno, aby obec podepsala směnky do záložny. Motorová stříkačka firmy Smekal na dvou gumových kolech byla zakoupena za 29 000 Kč spolu 200 hadic s příslušenstvím.

1936 – 1945
    V roce 1937 bylo koupeno za 1000 korun auto. Škola sboru byla zaměřená na obranu, seznámení s plyny a postup při sledování stíhacích letadel. Byl také uskutečněn sběr kovů. Dne 30. 6. 1942 přehází veškerý hasičský majetek obci, mimo peněz ve spolkové pokladně. Ty zůstávají sboru a jsou dále vedeny pokladníkem sboru. V tomto období se konalo celkem šest plesů.
    Dne 9. 2. 1945 je zaznamenána změna ve funkcích – starostou sboru Čeněk Nebesař, velitelem František Šedivý, jednatelem František Duffek, pokladníkem František Šedivý, zástupcem velitele Rudolf Získal.
    V posledních vteřinách války, 9. května ve 12: 00 hodin, byl zastřelen pan František Nebesař čp. 106, který konal pohotovostní službu v požární zbrojnici. Rodina ztratila dobrého hospodáře a sbor o svědomitého člena.
    Oslavy 50 let hasičského sboru v Košeticích se konaly na zahradě pana Čermáka. Byl vyhlášen poplach, průvod na místo, divadelní jednoaktovka „Zpěvy atd.“ a taneční zábava. K tomuto výročí bylo rozhodnuto vysadit 3 lípy „Na vale“. Ženský sbor měl v záložně 40.45 korun, s úrokem 42.50 k. Na sirotky bylo vybráno mezi členy 630 Kč a tyto byly zaslány Okresní záložně hospodářství v Ledči n.S.

5_9.5.1945_sdh_kosetice_cela.jpg

15.cervence-1945_plakat-oslava-50-let-sdh.jpg

hasicska-zbrojnice_1945.jpg

1946 – 1955
    Od roku 1946 se stal jednatelem sboru Čeněk Nebesař ml., ve výboru pracovali Antonín Čermák, František Čeněk, Jaroslav Havlín, Antonín Šáda, Josef Jíša, Rudolf Získal, revizoři účtů – František Šidlík a František Šáda. Starostou byl Čeněk Nebesař, velitelem František Šedivý, náměstkem velitele František Duffek.
    Prvními členkami košetického hasičského sboru byly: Marie Mostová, Marie Hodová, Marie Nebesařová, Marie Bárová, Marie Balounová, Božena Čmuchová, Jarmila Strnadová, Anna Králová, Milada Vindušková, Marie Pilná, Jana Čmuchová.
    Dne 18. října se z kroniky Požárního sboru dovídáme o dárcovství krve, které bylo projednáno již v měsíci září, ale dárci jsou zatím v anonymitě. Od 7. ledna 1951 se velitelem sboru stal František Kott. Dne 26. února vstoupili hudebníci Košetic do hasičského sboru: Karel Beránek, František Čmucha, František Ženíšek, Karel Pilný, František Šedivý, Jan Nebesař, František Brož, Karel Jíša, Karel Čmucha,
Jan Šedivý, Josef Urbánek, Josef Duffek, Marie Lopatářová, František Most, František Daniel, Karel Čmucha.
    I když z tohoto období nebyly žádné záznamy o požárech, podle Františka Kotta a jeho osobních spisů byl košetickému sboru zaslán dopis školy v Čechticích s poděkováním za včasný a úspěšná zásah při požáru budovy.
    Během let vstoupily do sboru další ženy: Anežka Nebesařová, Růžena Podoláková, Františka Ženíšková, Marie Čechová, Jaroslava Čechová, Dagmar Čechová, Jaroslava Kubelková. V roce 1955 byl předsedou František Šedivý, místopředsedou František Kott, jednatelem Čeněk Nebesař a pokladníkem František Šedivý.
    Plánovala se přístavba požární zbrojnice a sbor se zúčastnil i několika soutěží, mezi jinými i krajské v Přibyslavi.

4.unora-1949-zadost-o-prodlouzeni-policejni-hodiny_ples.jpeg

13.ledna-1951_pozvanka-na-hasicsky-ples.jpg


1956 – 1965
    Na programu sboru je stále školení, okrsková cvičení, údržba výstroje a výstroje. Každoročně se konaly tradiční plesy. Sbor pořádal  zájezdy do Prahy, na zámek Hluboká a do jeskyně Macocha. V tomto období byl předsedou sboru František Nebesař, místopředsedou František Kott, jednatelem Čeněk Nebesař a pokladníkem František Šedivý. Dalšími členy výboru: František Vlk, Josef Hoda, Josef Jonáš, Josef Šedivý, Josef Čech, František Most, František Duffek, Karel Nebesař, František Šedivý, Karel Šáda.
    Za uvedené období je ze zápisů zřejmé, že hasiči věnovali velkou pozornost prevenci, v období žní stavěli i v noci požární hlídky a v knihách není zaznamenán žádný požár, až na červen 1959, kdy blesk zapálil dům čp. 114 pana Františka Chocholy. Nástup hasičského družstva proběhl během několika minut, hašení bylo opožděné z důvodu výpadku elektrického proudu. Změny ve vedení sboru nastaly v r. 1961, kdy předsedou byl zvolen Karel Šáda, místopředsedou a velitelem Miroslav Dědič, pokladníkem Karel Nebesař, jednatelem František Vlk.

2.unora-1963_pozvanka-na-pozarnicky-ples.jpg

18.ledna-1964_pozvanka-pozarnicky-ples.jpg


1966 – 1975
    Dne 9. ledna 1970 byl zvolen velitelem sboru Jiří Buchta, který ihned prováděl teoretické a praktické školení mladých členů sboru. V uvedených letech sbor zaznamenává řadu úspěchů v soutěžích. Sbor zasahoval při ohních v Chyšné, Buřenicích a měl velký podíl na jejich rychlé likvidaci. V roce 1969 začala likvidace rybníka u Janouškových ( v místě kde stojí obchod Jednoty). Pro hasiče nastal problém, protože spodní část obce nemá zdroj vody v případě požáru. Z jednacích protokolů vyplývá, že sbor uspořádal pět plesů a zájezd do Prahy na „Pošumavský věneček“ v sále Lucerny.

1970_pozarni-sbor.jpg

r. 1970 - skupinové foto

 

20.unora-1971_pozvanka-na-maskarni-ples.jpg

8.unora-1975_pozvanka-pozarnicky-ples.jpg


1976 – 1985
    V počátku období nastala změna ve výboru: předsedou se stal Josef Havlín, jeho zástupcem František Kott, velitelem Jiří Buchta, jednatelem František Vlk, pokladníkem Ladislav Čech.
    Požár byl zaznamenán v Onšově r. 1984, dále ze zápisů vyplývá řada soutěží, které se staly hlavní náplní sboru. V roce 1978 došlo ke změně velitele, protože pan Jiří Buchta se odstěhoval do Počátek. Na jeho místo nastoupil Jan Lukšíček a po výroční členské schůzi byl zvolen pan Karel Šimůnek. Od roku 1981 začali pracovat mladí hasiči pod vedením paní Marie Jíšové, Zdenky Šimůnkové a Marie Petrů. Děti si vedly na všech soutěžích velmi dobře a po několik roků obsazovaly vždy 1. místa. Ve stejnou dobu se aktivně zapojilo i družstvo žen a dorostenců. Snad díky vynaložené aktivitě byla sboru přidělena Avie. Sběr léčivých bylin, sázení stromků v lese, sběr železa, údržba výstroje a výzbroje byla pro všechny členy sboru samozřejmostí. Pro zábavu a zasloužilý odpočinek byly pořádány za období dva zájezdy. První na jižní Moravu do Lednice, Bítova a Mikukova, druhý na Mistrovství světa v ledním hokeji do Prahy. Téměř každoročně je zaznamenáno pořádání plesů, objevily se i taneční zábavy ve vlastní režii, což bylo finančním přínosem pro činnost, účasti v soutěžích, dokonce se sbor vrátil k pořádání staročeské tradice „Kácení máje“.
    Změna ve výboru zaznamenána v posledním roce uvedeného období: předseda – Jan Strnad, místopředseda – Karel Buchta, velitel – Miroslav Bloudek, jednatel – Marie Jíšová, pokladník – Ladislav Čech.

1986 – 1995
    Poslední desetiletí začalo opět velkou pracovní aktivitou. V únoru 1986 bylo nadřízeným orgánem rozhodnuto přidělení cisterny CAS 25 ŠKODA 706 RTHP, která vlastně dala podnět k rekonstrukci garáže. Z plánů vyšla nakonec stávající „hasičská zbrojnice“ s prostornou klubovnou. Sledujte události jak šly za sebou.

4. 3. 1986        členská schůze týkající se rekonstrukce hasičské  zbrojnice, slib pomoci tehdejšího předsedy MNV  Antonína Vodrážky.
8. 3.        stěhování techniky
10. – 15.3.    bourání staré budovy
17. – 22.3.    betonování základů
24. – 10.4.    vyzdění garáží, položení stropů
12. – 16.4.    vyzdění patra, krovy
18. – 30.4        upevnění krovu, laťování, vyzdění štítů podbití stropů
1. – 2.5        oplechování střechy, zateplení stropu, pokrytí střechy a   zabudování sirény
5. – 6.5        zabudování rámů na vrata, příprava na ohazování
9. – 30.5.        oházení garáží, schodiště, položení izolace, betonování   podlah, omítka klubovny, zdění příček
1. – 22.7.        obílení garáží, přidělání vrat
24.7.        stěhování techniky
listopad        zazdění oken, omítnutí místností uvnitř klubovny, betonování rampy před vchodem, sváření konstrukce  schodiště a jeho položení, položení dlažby
prosinec        kolaudace, při které byly zjištěny závady, které se  odstraňovaly v následujícím roce
leden 1987    úprava stropu, zábradlí, dokončení skladu nad schodištěm
únor-březen    stavba lešení, příprava venkovních omítek

mix.jpg

n.jpg

    Členové odpracovali 7130 brigádnických hodin, které vytvořily hodnotu okolo 850 000 korun a připravili novou zbrojnici k otevření na den 14. listopadu 1987

.
    Mimo této akce se členové sboru zúčastnili i brigád na na přístavbě základní školy, která se budovala ve stejné době. Hasičům zbyly síly a čas i na soutěže, při kterých se jim dařilo. Z řady soutěží vozili poháry z předních míst.

1995 – 2000
    Tento rok se nesl ve znamení oslav 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Košeticích. Oslavy proběhly 24. června 1995 za krásného počasí na výstavišti AD Košetice. Soutěže se zúčastnilo 38 družstev, z toho 27 družstev mužů, 3 družstva žen a 7 družstev dětí. Celá oslava začala slavnostním průvodem z nádvoří zámku okolo hasičské zbrojnice, kde byl položen věnec k pamětní desce našeho padlého člena pana Františka Nebesaře. Průvod pokračoval až na výstaviště, kde po úvodních proslovech propukla soutěž. Celé odpoledne zpestřila ukázka historické hasičské techniky, zejména hasičský automobil Walter z roku 1945 z Kamenice nad Lipou. Každý kdo oslavy navštívil, odcházel domů plný dobré nálady z příjemně prožitého odpoledne.
    V dalších letech se sbor zúčastňuje okrskových i pohárových soutěží, pravidelně pořádá hasičský ples a nemalou pozornost věnuje údržbě výzbroje a techniky, účastní se řady výjezdů.
    V roce 1999 nastává změna ve výboru: starosta – Pavel Škraba, místostarosta – Jan Strnad, velitel – Miroslav Bloudek st., zástupce velitele – Miroslav Bloudek ml., jednatel, hospodář – Marie Jíšová, preventista – Miroslav Dědič, kronikář – František Vlk, vedoucí mládeže Jana Záběhlíková, členové výboru: Václav Loskot, Karel Buchta, Petr Bloudek, Zdeněk Kott, Martin Duffek. Revizní komise: Josef Šedivý, Josef Jíša, Václav Nebesař.
    Ve sboru nastává veliký rozvoj mládeže. Z tohoto důvodu jsme uspořádali 24. 6. 2000 při výročí 105. let od založení sboru dětskou pohárovou soutěž v požárním útoku, štafetě 4x60 a střelbě ze vzduchovky. Celá akce se nesla ve znamení pouti, která na tento den připadla. Při této akci předvedl náš sbor ukázku hašení automobilu pomocí pěny, která sklidila zejména u dětí veliký úspěch.
    Ve sboru začíná aktivně pracovat nová generace mladých lidí: Martin Duffek, Václav Duffek, Ondřej Duffek, Vladislav Jaroš, Roman Jonáš, Petr Jonáš, Tomáš Klapka, Petr Klapka, David Záběhlík, Pavel Pospíchal a další. Nastává veliký rozvoj činnosti a aktivity sboru.


2001 - 2005     
    Počátkem tohoto období nastává změna ve výboru: starosta – Pavel Škraba, místostarosta – Jan Strnad, jednatel – Marcela Škrabová, hospodář – Martin Duffek. Sbor po delší době uspořádal okrskovou soutěž, opět se aktivně zapojuje v účasti na pohárových soutěžích. Velká pozornost je věnována výcviku a vybavenosti zásahové jednotky. Jsou zakoupeny nové zásahové oděvy a mnoho dalšího vybavení.
    Dne 29.5. 2002 náš sbor převzal „nový“ hasičský automobil CAS 32 TATRA 815, který obecní úřad zakoupil od podniku Motorpal Jihlava. Cena tohoto automobilu činila 1 000 000 Kč, z čehož 300 000 uhradil sbor formou výtěžku z plesu, taneční zábavy, brigád a peněžní sbírky našich spoluobčanů. Tento automobil nahradil naší dosavadní CAS 25, která bylá prodána obci Staré Ždánice. S tímto hasičským sborem jsme navázaly družební poměr a jeho zástupci se pravidelně navštěvují při různých slavnostních událostech obou sborů.
    Stále více narůstá náročnost výjezdů zásahové jednotky, členové se pravidelně zúčastňují odborných kurzů v Borovanech a v Bílých Poličanech. Z výjezdů uvádíme dva velké požáry v roce 2003, 25. 4. požár haly na výrobu dřevotřískových desek Dřevozpracujícího družstva Lukavec. Tohoto velmi rozsáhlého a náročného zásahu se naše jednotka zúčastnila s oběma vozidly a byla jednou z prvních dojezdových jednotek na místě zásahu. Do  zásahu byla zapojena většina jednotek z celého okresu, škoda byla vyčíslena na 40 000 000 Kč.
    Druhým velkým zásahem byl požár rodinného domku pana Doležala v Košeticích 29. 7. 2003. Během příjezdu naší jednotky byla již zasažena požárem celá střecha a jen díky včasnému zásahu se podařilo ochránit okolní budovy, které jsou v těsné blízkosti. Na místě dále zasahovaly jednotky SDH Onšov, SDH Pacov, HZS Pacov a HZS Pelhřimov.
    V roce 2003 nastává opět změna ve výboru: starosta – Vladislav Jaroš, místostarosta . Josef Novák st., velitel – Zdeněk Vondrák, zástupce velitele – Petr Bloudek, jednatel – Marcela Škrabová, hospodář – Martin Duffek.
    Sbor stále aktivně pracuje s mládeží, která je v současné době naší největší chloubou. Zúčastňuje se okrskových a pohárových soutěží, pravidelně pořádá hasičský ples, sběry šrotu a spolupracuje s obcí při přípravě kulturních akcí.
    Složení výboru SDH Košetice v roce 2005: starosta, velitel – Vladislav Jaroš, místostarosta – Tomáš Klapka, zástupce velitele – Petr Bloudek, strojník – Miroslav Bloudek ml., Referent prevence a výchovné činnosti – Luboš Brabec, jednatel – Marcela Škrabová, hospodář – Martin Duffek, vedoucí mládeže – Jana Drbalová, referent MTZ – Václav Duffek, členové výboru: Vladimír Šimůnek, Roman Jonáš, Pavel Žilka. Kontrolní a revizní komise: Václav Nebesař, Josef Šedivý, Josef Jíša.

Složení výboru SDH - 2010 - 2015: starosta - Martin Duffek, náměstek starosty - Pavel Červenka, Velitel SDH a JSDHO (člen okresní odborné rady velitelů) - Vladislav Jaroš, zástupce velitele - Petr Bloudek, DiS., jednatel a referent žen - Marcela Škrabová, hospodář - Pavel Žilka, referent MTZ - David Záběhlík, strojník - Tomáš Klapka, referent mládeže - Bc. Markéta Smetanová (Jarošová), kronikář - Jana Pilná, vzdělávatel - organizační referent - Bc. Jiří Mudra, referent prevence a výchovná činnost - Ing. Ondřej Hunal, členové výboru: Miroslav Bloudek, st.(velitel okrsku č. 11 - Košetice), Pavel Škraba, Tomáš Smetana, Jan Vávra, Vladimír Šimůnek. Kontrolní a revizní rada: Václav Nebesař, Josef Šedivý, Josef Jíša.

Složení výboru SDH - 2015 - 2020:  starosta (člen okresní odborné rady prevence) - Tomáš Smetana, DiS., náměstek starosty - Petr Bloudek, DiS., Velitel SDH a JSDHO  (člen okresní odborné rady velitelů) - Vladislav Jaroš, zástupce velitele - Ing. Jiří Mudra,  jednatel - Marcela Škrabová do r. 2016 - pak Petr Bloudek, DiS., referent žen - Magdaléna Pechová, hospodář - Pavel Žilka, referent MTZ - David Záběhlík, strojník - Miroslav Bloudek ml., referent mládeže - Bc. Markéta Smetanová (Jarošová), kronikář - Jana Pilná, vzdělávatel - organizační referent - Tomáš Smetana, DiS., referent prevence a výchovná činnost - Ing. Ondřej Hunal, referent ochrany obyvatelstva: Jan Vávra,  členové výboru: Miroslav Bloudek, st. (starosta okrsku č. 11 - Košetice), Pavel Škraba, Tomáš Klapka, Martin Duffek, Vladimír Šimůnek - jen do r. 2016, Rostislav Šimůnek - jen do r. 2016, Jaroslav Svatoš - jen do r. 2016. Kontrolní a revizní rada: Karel Buchta, Jaroslav Sobotka, Václav Loskot.

Složení výboru SDH - 2020 - 2025: starosta - Martin Duffek, náměstek starosty  (člen okresní odborné rady prevence, člen krajské odborné rady ochrany obyvatelstva) - Tomáš Smetana, DiS., Velitel SDH a JSDHO  (člen okresní odborné rady represe) - Vladislav Jaroš, zástupce velitele - Ing. Jiří Mudra,  jednatel - Petr Bloudek, DiS., referent žen - Bc- Markéta Smetanová, hospodář - Dagmar Záběhlíková, DiS., referent MTZ - David Záběhlík, strojník - Miroslav Bloudek ml., referent mládeže - , kronikář - , vzdělávatel - organizační referent - Ing. Ondřej Hunal, referent prevence a výchovná činnost - Tomáš Smetana, DiS., referent ochrany obyvatelstva: Jan Vávra,  členové výboru: Miroslav Bloudek, st., Pavel Škraba, Tomáš Klapka, Pavel Žilka, Ing. Magdaléna Pechová, Václav Loskot, Jaroslav Sobotka, Jakub Sojka. Revizor SDH - Karel Buchta
                                František Kott
                                z vlastních zápisků
                                Marta Buchtová,                                             Vladislav Jaroš
                                z dostupných pramenů členů sboru
   
  Činnost žen, mládeže, dorostenců a dorostenek – naše velká chlouba

Ženy
    Po určité stagnaci hasičské činnosti v 70. letech jsme zkusili dát se jinou cestou.  V roce 1981 bylo sestaveno družstvo žen, jedno z prvních v okrese Pelhřimov. I z tohoto důvodu  dlouhá léta obsazovaly naše ženy přední místa ve všech soutěžích. Z nich nás sesadily až naše vlastní dorostenky, které vyrostly a trénovaly jako členky nejmladší hasičské generace. K dnešnímu dni je u sboru evidováno 22 žen.

zeny_70-leta.jpg

zeny.jpgDěti
    Mladí hasiči začali se svou činností v roce 1981. Děti dokázaly udržet vysokou výkonnost a obsazovat přední místa v okresních soutěžích. Z toho dvakrát okresní kolo vyhrály(1983, 1984). V roce 1984 se v krajském kole umístily na 2. místě se ztrátou 1 bodu na vítěze. Od roku 1981 do r. 1995 prošly mládežnickými kolektivy 134 děti. Nesmíme zapomenout, že činnost s dětmi neobsahovala jen soutěže a nácvik na ně. Také jezdily na zájezdy, exkurze, brigády, letní tábory, chodilo se na výlety. Ze všech akcí se dochovalo velké množství fotografií a děti vzpomínají na krásné zážitky. S dětmi pracovali tito vedoucí: Marie Jíšová, Zdena Šimůnková, Marie Petrů, Romana Poznerová, Marta Vošická a Jana Záběhlíková.

rychnov_1982.jpg
Martina Králová,Vláďa Vlků,Jarda Zajíček, Michal Zajíček, Lenka Zajíčková,Jirka Stejskal,Vašek Nebesař,Bohouš Petrů


Dorost
    Naší chloubě – dorostencům a dorostenkám se můžeme věnovat podrobněji. Družstvo dorostu bylo založeno 11. 9. 1983. Zakládajícími členy byli: Jan Hanousek, Martin Hanousek, František Kott, Václav Kubík, Václav Musil, Milan Nebesař, Josef Novák, Petr Šáda, Pavel Škraba, Miroslav Tomovič, Jaroslav Pozner. Vedoucí Miroslav Bloudek a Karel Buchta.

1984 – Po podzimním čtvrtém a šestém místě z Pelhřimova jsme se umístili po jarním kole v Pelhřimově celkově na pěkném druhém místě v okrese. 27. 5., okrsková soutěž v Onšově – druhé místo mezi muži. 8. 7. soutěž v Počátkách - viz foto, šesté místo mezi muži.

1984-pocatky_druzstvo-dorostu.jpg

1985 – Po podzimním třetím  a osmém místě z Kališť z toho vzniklo po jarním kole v Červené Řečici třetí místo. Přijati noví členové: Petr Bočkay, Pavel Bočkay, Vladislav Novák, Josef Toman, Lubomír Maňura. V tomto roce také sedm členů přešlo mezi muže.
16. 6. soutěž u příležitosti oslav devadesátého výročí založení sboru v Košeticích – třetí a šesté místo mezi muži.

1986- Po podzimním čtvrtém a pátém místě ze Želiva a po jarním kole v Horní Cerekvi z toho vzniklo celkové třetí místo. Přijati noví členové: Pavel Vejsada, Petr Vejsada, Jaroslav Zajíček, Jiří Stejskal, Jan Strnad, František Vojta, František Šedivý. Noví vedoucí dorostu: Milan Nebesař, Pavel Škraba, Josef Novák. 25. 5. – okrsková soutěž v Bubenicích – třetí místo mezi muži.

1987 – Po podzimním druhém a třetím místě ze Želiva a po jarním kole v Pelhřimově z toho vzniklo celkové třetí místo. Přijati noví členové: Václav Nebesař, Vladimír Šimůnek a také Hana Šedivá, Jana Kovaříková a Marta Vošická – základ příštího družstva dorostenek.

1988 – Po podzimním druhém a pátém místě ze Želiva a po jarním kole v Pelhřimově z toho vzniklo celkové třetí místo. Přijati noví členové: Michal Zajíček, Bohumil Petrů, Leoš Kubík, Petr Kott, Josef Šidlík, Vladimír Vlk. 4. 6. – okrsková soutěž v Buřenicích – páté místo mezi muži.

1989 – Po podzimním třetím a šestém místě z Počátek a po jarním kole v Pelhřimově z toho vzniklo celkové druhé místo. Přijati čtyři noví členové. 28. 5. – okrsková soutěž v Chýstovicích – první místo mezi muži a také již dorostenky – druhé místo mezi ženami.

1990 – „Zlatý rok“. Musíme se u něho zastavit trochu déle. Po podzimním druhém a třetím místě dorostenců v Božejově a druhém místě dorostenek také v Božejově se umístili po jarním kole v Košeticích na celkovém prvním místě jak chlapci, tak děvčata. První postup
do krajského kola. Chlapci i děvčata předvedli perfektně sehranou partu mladých lidí.
Za krásného počasí, po perfektní organizační práci pořadatelů triumfovali právě před domácím publikem. O to byl jejich úspěch cennější. Krajské kolo se konalo 23. 6. v Kaplici. Dorostenky obsadily těsně druhé místo. Dorostenci obsadili první místo s obrovským náskokem a dosáhli tak historického úspěchu – postupu do národní kola, které se konalo
28.- 30. září v Hradci u Stoda , okres Plzeň jih. Jednotlivá umístění: štafeta 4x100 m – sedmé místo, branný závod osmé místo, 100 m překážek sedmé místo, požární útok – čtvrté místo. Celkově sedmé místo. Složení družstva: Jiří Stejskal, Václav Nebesař, Vladimír Šimůnek, Bohumil Petrů, Josef Šidlík, Leoš Kubík, Petr Kott, Libor Zajíček, Michal Zajíček. Vedoucí: Milan Nebesař, Pavel Škraba.

1991 – Další pro nás velmi úspěšný rok. Po podzimním třetím a čtvrtém místě dorostenců v Kalištích a prvním místě dorostenek a po jarním kole v Pacově obsadili  první místo
jak dorostenci, tak  dorostenky. Zde je nutné připomenout, že kvůli velmi nepříznivému počasí proběhl v bahně pouze požární útok, ostatní disciplíny byly zrušeny, aby nedošlo
ke zranění závodníků. Krajské kolo se konalo 22. 6. opět v Kaplici. Chlapcům se nepovedl požární útok, který je odsunul na druhé místo. Zato děvčata zazářila a obsadila první místo. Jejich postup do národního kola znamenal další velký úspěch košetických hasičů. Závody proběhly 6. – 8. záři ve Frýdku Místku. Počasí nepřálo – celý víkend pršelo. Ač děvčata podala svůj životní výkon, na špičkově trénovaná družstva nestačila a obsadila deváté místo.
I přes poslední místo vzorně reprezentovala naši obec, jak výkony, tak chováním
a vystupováním. Složení družstva: Lenka Zajíčková, Soňa Žáčková, Jana Záběhlíková, Radka Šimůnková, Zdena Šimůnková, Marcela Strnadová, Iveta Petrů, Romana Petrů, Božena Radinová. Vedoucí: Milan Nebesař, Pavel Škraba.

1992 – 1995 – Naše mladá generace dospěla, rozutekla se do světa, oženila, vdala. Nastoupila úplně novágenerace dorostu. Složení družstva: Miroslav Bloudek, Marek Roh, Pavel Strnad, marcel Fürbach, Petr Čmucha, Petr Bloudek, Richard Jankuj, Václav Pešek, Jan Duffek, Pavel Žáček. Vedoucí: Miroslav Bloudek st. A Miroslav Bloudek ml.

                                    Marie Jíšová, Milan Nebesař
                                       

Soutěžní činnost sboru v letech 1995 – 2005
   
    V tomto období se všechny síly soustředily na soutěž konanou při oslavě stého výročí založení našeho sboru. Obsadili jsme všechny kategorie: čtyři družstva v kategorii mužů, kde nejlepší družstvo, ve složení:  Vladimír Šimůnek, Jiří Stejskal, Miloslav Záběhlík, Jaroslav Zajíček, Jan Strnad, Zdeněk Kott, Rostislav Šimůnek, obsadilo druhé místo. Jedno družstvo žen, které obsadilo druhé místo a družstvo dětí, které se umístilo na třetím místě. Opět se potvrdilo, že košetičtí hasiči dokáží zabojovat a obstát ve velké konkurenci, která se sjela z celého okolí. Velký prostor v novodobé soutěžní činnosti sboru zaujímají děti, které se od roku 1995 začínají stále více prosazovat. Každým rokem se zúčastňují pohárových i okrskových soutěží, kdy dosahují stále lepších výsledků.
    V roce 1999 působí v našem sboru celkem tři družstva mladých hasičů. V následujícím roce jsme zvítězili v okrskové soutěži a začínáme sbírat zkušenosti ve hře Plamen. Štafetu vedoucího mládeže po Janě Záběhlíkové přebírá Petr Jonáš,  poté Vladislav Jaroš. V současné době pracují jako vedoucí mládeže Jana Drbalová a Luboš Brabec.

2001 – 2005 
    Uspořádali jsme  soutěž, tentokrát okrskovou. Po delší odmlce opět nastoupila družstva mužů, která obsadila čtvrté a deváté místo. Družstva dětí opět slavila úspěch svým třetím a čtvrtým místem. Činnost dětí roste i v celoroční činnosti, děti se zúčastňují různých výstav a exkurzí nejen s hasičskou tématikou. V současné době pracují v našem sboru celkem dvě družstva mužů a dvě družstva dětí (starší a mladší). Velikým úspěchem bylo v roce 2004 druhé místo v okresním kole hry Plamen v Obratani. Takový úspěch už delší dobu v našem sboru chyběl. Proto jsme reprezentovali náš okres v krajském kole hry Plamen v Třebíči 15. 6. 2003. Opět se Košetice dostaly do povědomí okolních i vzdálenějších sborů. I přes naše desáté místo jsme reprezentovali náš sbor se ctí a do příštích kol si neseme mnoho cenných zkušeností.


                                            Vladislav Jaroš

                                            Tomáš Smetana - doplnění (foto)


 

 

Náhledy fotografií ze složky Historie_SDH_foto