Jdi na obsah Jdi na menu
 


Varovný signál

17. 3. 2010

Jednotný systém varování

 

Jednotný systém varování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

 

 

 

 

 

 

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

 

 

 

 

 

 

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 5 000 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

Provázanost systému varování s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).


Co dělat když zazní signál "Všeobecná výstraha"

 


1. Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Možnost využití veřejných budov, obchodů, kanceláří i soukromých domů.Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

 


2. Zavřete dveře a okna

V budově zavřete dveře, okna a vypněte klimatizaci. Varovný signál může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů a  vniku radiačního zamoření. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 


3. Zapněte rádio nebo televizi

Informace o tom, co se stalo, proč bylo obyvatelstvo varováno a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu vyžijte přenosný rozhlasový přijímač na baterie (mobilní telefony vybavené příjmem rozhlasových stanic). Informace jsou rovněž sdělovány i obecním rozhlasem, popřípadě elektronickými sirénami.


Typy sirén

 


Rotační siréna

Elektronická siréna

Bezdrátový rozhlas